چلچله

  • صلاح کار و اوضاع خراب! /    حبیب الله مستوفی

    پرستو نامه؛

    صلاح کار و اوضاع خراب! / حبیب الله مستوفی

    سرویس کرمانشاه _ " تک درخت ِ تنها مانده بر ستیغ، شاید تنها نماد و نمود های پیشینۀ پر طراوت این بخش از شهر پاوه هستند که هنوز «چراگاه جرثقیل» نشده اند، ... ". استاد حبیب اله مستوفی از چهره های پژوهشگر و صاحب نظر حوزه تاریخ، فرهنگ و فولکلور در منطقه هورامان در تازه ترین مطلب خود به تراژدی تلخ ساخت و سازهای بی قواره و بی ضابطه در شهر زیبای پاوه پرداخته است.