بغداد در صدد پایان دادن بە حوزە انرژی اقلیم کردستان است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان هشدار داد کە هدف از متهم کردن دولت اقلیم کردستان به تصرف میادین نفت کرکوک، خارج کردن این میدان ها از کنترل دولت و اقدام بغداد برای پایان دادن به حوزە انرژی اقلیم است.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحە شخصی خود در شبکە اجتماعی فیس بوک، با اشارە بە اقدام شرکت نفت شمال وابستە به دولت مرکزی عراق، در اعلام شکایت از دولت اقلیم کردستان و متهم کردن دولت اقلیم بە تصرف دو میدان نفتی «بای حسن» و «داوود» این شرکت در کرکوک با استفادە از نیروهای نظامی، هدف از این اقدام را کنترل این میادین نفتی توسط دولت مرکزی عراق دانست.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود کە این دو میدان نفتی اساس و پایە فعالیت های نفتی و تولید نفت اقلیم کردستان را تشکیل دادە و نفت تولیدی این میادین دارای بهترین کیفیت است و 43 درصد از نفت تولیدی اقلیم از این دو میدان تولید می شود و دولت مرکزی سعی دارد با تصرف این دو میدان بە فعالیت های نفتی و حوزە انرژی اقلیم پایان دهد.

همچنین اعلام کردە هزینە تولید نفت میدان خورملە کە هیچ شرکت خارجی در آن فعال نبودە و فقط شرکت کار در آن بە تولید نفت مشغول است، بسیار کم است و میدان کورمور نیز توسط شرکت داناگاز و شرکای آن ادارە شدە و 12.000 هزار بشکە نفت سنگین 1100 تن گاز (LPG) 440.000.000 متر مکعب گاز برای تولید برق از این میدان تولید می شود و می توان آن را روح سیاست و فعالیت نفت اقلیم دانست کە بغداد سعی در نابودی آن از طریق تصرف این میادین نفتی دارد.

لازم بە ذکر است کە پس از اینکە شرکت نفت شمال دربیانیه ای مدعی شد کە دولت اقلیم کردستان ابا استفادە از نیروهای نظامی به تصرف دو میدان نفتی «بای حسن» و «داوود» متعلق بە این شرکت در کرکوک اقدام کرده و پیشتر نیز به میدان های نفتی این شرکت از جمله میدان های «خورمال» ، «آوانا» و «کورمور» دست درازی کرده است، جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم این ادعا را تکذیب کرد.

در اطلاعیە جوتیار عادل آمدە کە دولت اقلیم کردستان تمامی اخبار و شایعات مبنی بر اینکە با استفادە از نیروهای نظامی چند میدان نفتی از جملە بای حسن و داودگرگە متعلق بە شرکت نفت شمال را در کرکوک تصرف کردە، تکذیب می کند.

جوتیار عادل، دلایل ادعاهای شرکت نفت شمال و انتشار این گونە اخبار علیە اقلیم را عوامل سیاسی دانستە و تاکید کردە کە این ادعاها هیچ گونە وجاهت قانونی نداشتە و ادعاهای مطرح شدە نیز دور از واقعیت بودە و با هدف ایجاد آشوب و نقض حقوق مردم اقلیم منتشر می شوند.

کد خبر 32443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha