استاندار اربیل: هدف  حملە، ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در شهر اربیل بودە است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- استاندار اربیل در مورد حملە موشکی بە این شهر، تاکید کرد کە هدف اصلی این حملە، ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در شهر اربیل بودە، اما موشک ها بە هدف اصابت نکردە اند.

به گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، امید خوشناو استاندار اربیل در جمع خبرنگاران، در مورد حملە موشکی بامداد امروز بە این شهر، گفت کە هدف از این حملە ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در شهر اربیل بودە کە عملیات احداث بخشی از آن بە پایان رسیدە، اما هیچ یک از موشک ها بە هدف خود اصابت نکردە و به مناطق غیرنظامی و مسکونی اصابت کردە اند و از جملە ساختمان شبکە تلویزیونی کردستان 24 با وجود اینکە هدف حملە نبودە، اما به دلیل نزدیکی بە اهداف موشک ها، مورد اصابت قرار گرفتە و دچار خسارات مادی شدە است.

وی افزود کە در این حملە دو شهروند غیرنظامی دچار جراحات سطحی شدە اند.

خوشناو در مورد محل شلیک موشک ها گفتە کە همان طور کە نهادهای رسمی اعلام کردە اند، این کار خارج از مرزهای اقلیم کردستان و عراق انجام شدە و 12 موشک نیز شلیک شدە کە هیچ تلفات جانی نداشتە است.

خوشناو ضمن محکوم کردن این حملە گفت کە اربیل همیشە هدف تروریست ها بودە و دولت اقلیم و مسئولین اربیل، از ورود جامعە جهانی بە این موضوع و محکوم کردن آن خرسند هستند و بە مردم اقلیم و بە ویژە ابیل، اطمینان خاطر می دهند کە اربیل و همه طیف های ساکن آن، در سایە سیاست دولت و نهادهای امنیتی در امنیت کامل است.

وی در ادامە اشارە کرد کە در ایران اخباری منتشر شدە، مبنی بر اینکە پایگاه اسرائیلی در اربیل وجود دارد و تاکید کرد کە هیچ پایگاه و مرکز اسرائیلی در اقلیم کردستان وجود ندارد و گفت کە مدتی است کە موضوع اسرائیل و پایگاه های آن مطرح شدە، اما این بحث ها هیچ پایە و اساسی نداشتە و اسرائیل نیز در آن محل (محل اصابت موشک ها) بە هیچ عنوان حضوری ندارد و در آن منطقە فقط ساختمان جدید کنسولگری آمریکا وجود دارد کە احداث بخشی از آن بە پایان رسیدە و محل هایی کە دچار خسارت شدە هم غیرنظامی بودە اند.

استاندار اربیل بە روابط میان اقلیم کردستان و ایران اشارە کردە و گفت کە اقلیم بە عنوان ساختاری قانونی در چارچوب عراق، همیشە روابطی عادی با جمهوری اسلامی ایران داشتە و تاکنون نیز هیچ گونە ارتباط و گفتگوی رسمی میان مقامات ایرانی و مقامات اقلیم از جملە رئیس و نخست وزیر اقلیم در مورد این رویداد، صورت نگرفتە است، اما مطمئنا در این خصوص ارتباطاتی خواهد بود و گفتگوهایی صورت می گیرد، زیرا اقلیم عامل تهدید علیە هیچ یک از همسایگان نبودە است.

امید خوشناو تاکید کرد کە این حملات فقط دشمنی ورزیدن با مردم اقلیم کردستان است و نە دشمنی با اسرائیل است و نە آمریکا و نە هیچ کشور دیگری و فقط دشمنی با اقلیم است.

کد خبر 29044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha