شکایت وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان از وزیر نفت عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان - وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان طی اطلاعیە ای اعلام کرد دادگاە تحقیقات اربیل تصمیم بە انتقال شکایات از شرکت های بین المللی در دادگاە استیناف بغداد بە دادگاە اربیل گرفتە و همچنین وزیر وزیر منابع اقلیم از وزیر نفت عراق شکایت کردە است.

بە گزارش کردپرس، در اطلاعیە وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان کە روز دوشنبە ٢٣ خرداد ماە ١٤٠١منتشر شد، آمدە است: ١٩ می ٢٠٢٢ و بنا بە درخواست وزیر نفت عراق، دادگاە استیناف بغداد، شرکت های بین المللی نفتی کە در اقلیم کردستان فعالیت می کنند، احضار کرد؛ از جملە شرکت های DNO و HKN و شاماران، جنل انرژی، آداکس و گلف کیستون کە قراردادهایشان بر اساس قانون شمارە ٢٢ مصوب سال ٢٠٠٧ نفت و گاز اقلیم کردستان امضا شدە است و این قانون بر اساس مواد قانون اساسی عراق از سوی پارلمان کردستان مصوب شدە است.

در ادامە آمدە است: صدور احضاریە از سوی دادگاە استیناف بغداد آخرین حلقە از سلسلە تدابیر غیرقانونی وزیر نفت عراق است و این گونە پیداست کە این اقدام غیرقانونی بر اساس تصمیم دادگاە بغداد است کە خود را دادگاە فدرالی می نامد. این بە اصطلاح دادگاە فدرالی عراق در ١٥ فوریە ٢٠٢٢ و با اهداف و انگیزە های سیاسی، نظری را بە منظور انحلال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مصوب سال ٢٠٠٧ ارائە داد کە هیچ دادگاهی در بغداد اختیار صدور چنین حکمی را ندارد.

در این اطلاعیە آمدە است: ٥ ژوئن ٢٠٢٢ دادگاە تحقیقات اربیل تصمیم گرفت شکایتی کە در دادگاە استیناف علیە شرکت های بین المللی ثبت شدە است بە دادگاە تحقیقات اربیل، ارجاع دهد، تا بە عنوان سند دربارە شکایت های غیر قانونی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین دادگاە تحقیقات اربیل تصمیم گرفتە است هر شکایت قانونی کە در موضوع فوق الذکر در دادگاە استیناف ثبت شدە، بە تعویق بیاندازد.

همچنین وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان آشکار ساخت: ٥ ژوئن ٢٠٢٢ وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان از وزیر نفت عراق شکایتی قضایی را ثبت کردە است. بە عقیدە دولت اقلیم کردستان و بر اساس قوانین مدنی جاری در عراق، وزیر نفت عراق مسئول ارسال ایمیل و احضاریە بە شرکت ها با هدف ترساندن آن ها و مداخلە در حقوق شرکت هایی بودە است کە با دولت اقلیم کردستان قرارداد عقد کردە اند.

کد خبر 34097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha