اصلاحات در دولت اقلیم کردستان دروغی بزرگ بود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان اعلام کرد کە اجرای اصلاحات در دولت کنونی اقلیم کردستان دروغی بزرگ بودە و عملکرد دولت برعکس بودە و همه امور بدتر شدە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، کاوە عبدالقادر در اطلاعیە ای اعلام کرد کە وضعیت زندگی و معیشت شهروندان در اقلیم کردستان، در سایە حکمرانی اتحادیە میهنی و حزب دمکرات روز بە روز بدتر شدە و فساد و محدود سازی آزادی های مردم تبدیل بە پدیدە رایج در دولت شدە است.

رئیس فراکسیون نسل نو در پارلمان کردستان افزود کە درآمدها و ثروت اقلیم کرستان بە جیب خاندان های بارزانی و طالبانی سرازیر شدە و هیچ نشانە ای از بهبود شرایط دیدە نمی شود و سرنوشت اقلیم در دست این دو حزببە سوی آیندە ای دهشت آور می رود.

وی هشدار دادە کە نارضایتی های مردم اقلیم بە جایی رسیدە کە در آیندە نزدیک ممکن است مانند آتش فشانی آتشین منفجر شدە و تر و خشک را با هم بسوزاند.

همچنین تاکید کردە کە باید حکمرانی اقلیم در همین جا متوقف شدە و همگان در اقلیم برای آزادسازی اقلیم از حاکمیت تحمیل گرا و فاسد و ستمگر همکاری کنند.

کاوە عبدالقادر تاکید کردە کە شعار اجرای اصلاحات در کابینە کنونی دولت اقلیم دروغی بزرگ بودە و عملکرد دولت کاملا برعکس آن بودە و همه امور نە تنها بهتر نشدە، بلکە بسیار بدتر هم شدە است.

کد خبر 28990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha