محمد کسنزانی

  • پول اقلیم کردستان در لابیهای آمریکایی

    پول اقلیم کردستان در لابیهای آمریکایی

    سرویس عراق و اقلیم کردستان- دراو میدیا، گزارشی تحلیلی در خصوص هزینەهای صرف شدە از جانب احزاب و دولت اقلیم کردستان جهت ایجاد لابی در آمریکا منتشر کردە و بە تفکیک سال، از 2003 تمامی هزینەهای ثبت شدە و رسمی در خصوص ایجاد لابی آمریکایی را آشکار ساختە است کە بخش قابل توجهی از این هزینەها را حزب دمکرات کردستان و دولت اقلیم کردستان پرداخت کردە است.