معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان