شهلا

  • صعود به آناپورنا /  رضا شهلایی

    روایتی مهیج از صعود به یک قله مرگبار در هیمالیا؛

    صعود به آناپورنا / رضا شهلایی

    سرویس کرمانشاه _ "داستان افسانه‌ای و تکرار نشدنی آناپورنا توسط لوئیز نشنال و موریس هرزوک فرانسوی، موقعیت خاص جغرافیایی با دیواره های سترگ در جبهه جنوبی و جبهه شمالی سراسر چالش ... انفجار برف و بهمن …. شکاف ها و تله های برفی پنهان…کمپهای غیرقابل پیش بینی و در معرض بهمن نهایتاً مسیر دور از دسترس کمپ ۴ به قله…… کلاً قله ای وحشی و غیر قابل پیش بینی…….. همه اینان انگیزه و جذابیت آناپورنا برای انتخابمان بعد از صعود کی ۲ شد".