حدیقه

  • انتشار دیوان محمد بیگ رستمی جوانرودی  / دکتر محمدعلی سلطانی

    انتشار دیوان محمد بیگ رستمی جوانرودی / دکتر محمدعلی سلطانی

    سرویس کرمانشاه _ دکتر محمدعلی سلطانی از چهره های برجسته فرهنگی، ادبی و دانشگاهی کشور در یادداشتی به موضوع بازتاب رویدادهایی مانند به محبس رفتن بزرگان ایلات و طوایف در دوران رضاشاه در اثر گرانقدر دانشنامه کرمانشاهان و همچنین شرح احوال شاعران بزرگ منطقه در حدیقه سلطانی پرداخته و بر اهمیت انتشار آثار دیگر بزرگان و نخبگان مانند محمد بیگ رستمی جوانرودی تاکید کرده است.