ایین

  • آخرین فریاد ۱۴۰۰ / دکتر محمدعلی سلطانی

    آخرین فریاد ۱۴۰۰ / دکتر محمدعلی سلطانی

     سرویس کرمانشاه -  دکتر محمدعلی سلطانی از چهره های برجسته فرهنگی، ادبی و دانشگاهی کشور در مطلبی مفصل به جایگاه ویژه نوروز در ایران زمین، منطقه زاگرس و به ویژه مناطق کردنشین پرداخته و خواهان توجه جدی تر مسئولین و برنامه ریزان به برگزاری آیین باستانی جشن نوروز است.