اسب کردی

  • اسب کُرد در مسیر ثبت جهانی

    اسب کُرد در مسیر ثبت جهانی

    با توجه اهمیت و جایگاه پرورش اسب در فرهنگ مردم کرمانشاه، سال گذشته آیین‌های پرورش اسب کُرد در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید. در این جشنواره بیش از 30 مهمان از عراق هم حضور داشتند.