اگر حزب دمکرات و اتحادیە میهنی منعطف نباشند، مردم حق دارند آنان را متهم بە تعصب حزبی کنند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) تاکید کرد کە اگر این حزب و اتحادیه میهنی، در خصوص مسائل فیمابین و تصدی مناصب، انعطاف پذیر نباشند، مردم حق دارند بگویند این احزاب دچار تعصب حزبی و بە دنبال منافع حزبی هستند.

بە گزارش کردپرس، آری هرسین عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در گفتگو با سایت خبری هاولاتی در مورد اختلافات اخیر میان این حزب و اتحادیە میهنی کردستان، بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق گفت کە مهم نیست چە کسی این منصب ر ادر دست می گیرد، بلکە مهم این است، موجب برهم زدن اتحاد میان کردها و بروز تفرقە میان آنان نشدە و موجب بروز مشکلات برای کردها نشود.

وی تاکید کرد بە ویژە در این شرایط کە اقلیم دچار بحران بودە و در خارج از عراق نیز جنگ اوکراین روی دادە و اقلیم نیز از آن متاثر خواهد بود و نرخ نفت افزایش یافتە ، کردها بیش از هر زمان دیگری بە اتحاد داخلی میان خود نیاز دارند و این اتحاد برای آنان ضروری است.

همچنین گفت کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات مانند سال های 1958 و 1964 باید بدانند کە کسی بە جز مردم اقلیم دوست آنان نیست و علیرغم شدت اختلافات فیمابین باید از ‌هر طریق ممکن برای تامین منافع مردم بە توافق برسند و از اختلافات و تعصبات حزبی پرهیز کنند.

آری هرسین دربارە وجود تعصبات حزبی در اتحادیە میهنی و حزب دمکرات، تاکید کرد کە اگر آنان انعطاف پذیر نباشند، مردم اقلیم نیز حق دارند بگویند این احزاب فقط بە تعصب حزبی خود مشغول هستند و باید در عمل بە مردم نشان دهند کە دچار تعصب حزبی نیستند و هشدار داد کە در غیر این صورت تعصب حزبی و عدم انعطاف پذیری آنان موجب بروز مصیبت و فاجعە برای مردم می شود.

وی خاطر نشان ساخت کە دو حزب می توانند راه حل مناسبی برای پایان دادن بە کشمکش تصدی ریاست جمهوری عراق بیابند، از جملە اینکە هر طرفی منصب ریاست جمهوری را در اختیار می گیرد، طرف مقابل مناصب وزارتی و کلیدی در دولت مرکزی عراق را در دست بگیرد.

پیشتر سرحد قادر از مقامات کرد کرکوک و فرماندە پیشین پلیس این استان، تاکید کردە بود با توجە بە ابقای راکان جبوری استاندار عرب کرکوک در این منصب، کردها تا چهار سال آیندە نخواهند توانست این منصب را در دست بگیرند؛ اما آری هرسین بر این باور است کە اگر اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر استانداری کرکوک بە توافق برسند، تغییرات بسیاری در این منصب امکان پذیر است و در نهایت اگر کردها متحد نباشند، نباید انتظار هیچ دستاوردی را بە ویژە در مناطق مورد مناقشە داشتە باشند، اما اگر متحد باشند راکان جبوری و بالاتر از وی نیز نمی تواند خود را در این منصب تحمیل کند.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات گفت کە در نشست های این شورا نیز بر ضرورت این اتحاد و سازش داخلی میان کردها برای منافع مردم و نە احزاب، تاکید کردە، زیرا حزب وسیلە ای برای خدمت بە مردم است و اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز در همه امور شریکل و همکاری یکدیگر هستند و پذیرفتنی نیست کە در چنین مسائل مهمی سازش و اتحاد نداشتە باشند.

شایان ذکر است کە بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام، این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری و پس از رد صلاحیت وی توسط دادگاه فدرال عراق، ریبر احمد را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە است.

کد خبر 28942

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha