درخواست برای بررسی  املاک گرانبهای مسرور بارزانی  نخست وزیر اقلیم کردستان در آمریکا

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک روزنامە آمریکایی گزارشی را از گسترش فساد مالی در حاکمان اقلیم کردستان بە این کشور و خرید املاکی با قیمت های نجومی توسط نخست وزیر اقلیم منتشر کردە و رئیس پیشین پارلمان کردستان نیز خواستار تحقیق فوری در این زمینە شدە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری درومیدیا، روزنامە آمریکن پروسپکت چاپ آمریکا، گزارشی را دربارە خرید املاک نجومی در این کشور از سوی نخست وزیر اقلیم کردستان، تحت عنوان " بقایای فساد از عراق تا میامی" منتشر و بە وجود داروخانە ای مشهور و متفاوت در یکی از بهترین مناطق میامی بە نام cvs اشارە کردە کە تمامی اقلام زیبایی و بهداشتی گرانبها و مرغوب را بە فروش رساندە و آوردە کە تمامی درآمدهای آن برای یک شخصیت فاسد در خاورمیانه است.

در این گزارش اعلام شدە کە مساحت ساختمانی کە این داروخانە در آن قرار دارد بە 12 هزار کیلومتر مربع رسیدە و قیمت آن 18 میلیون و 300 هزار دلار تخمین زدە می شود و در اسناد محلی سال 2019 میامی مالک آن، یک شرکت خرید و فروش املاک در ویرجینیا بە نام (KLNB) ثبت شدە، اما نمایندە این شرکت اعلام کردە کە این ملک متعلق بە آنان نبودە و در قرارداد آن نیز دخالتی نداشتە اند.

این گزارش تاکید کردە کە امور نقل و انتقال سند این ملک توسط شرکتی مجازی و غیرواقعی انجام شدە و در اسناد آن نام مالک واقعی کە مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان بودە، مخفی شدە است.

این روزنامە آمریکایی اعلام کردە کە قدرت در حاکمیت کنونی اقلیم موروثی و خاندانی بودە و نخست وزیر کرد اقلیم، بە مانند حکام سعودی از جایگاه خود برای سرکوب، شکنجە و قتل منتقدان سوءاستفادە کردە و از جملە یک دانشجوی روزنامە نگار بە نام زردشت عثمان، بە دلیل انتشار مطلبی طنز آمیز کە در آن از خواهر نخست وزیر خواستگاری کردە بود، تحت شکنجە کشتە شدە است.

همچنین اعلام شدە کە کسی از میزان واقعی پولو ثروت غیرقانونی در آمریکا اطلاعی ندارد و قوانین از هویت و اطلاعات شرکت ها حفاظت کردە و آن ها را مخفی می کنند و سرمایە گذاری خاندان بارزانی در این داروخانە و موارد مشابه، مثالی است کە نشان می دهد، چرا آمریکا مکان جالب توجهی برای پول های غیرقانونی و سیاه است.

روزنامە آمریکن پروسپکت، در ادامە تاکید کردە کە بە دلیل وجود درآمدهای نفتی و فساد مالی در اقلیم کردستان، بارزانی ها موفق بە جمع آوری ثروت هنگفتی شدە و از جملە کلیە پروژە های ساختمانی در اقلیم تحت نظر شرکتی انجام می شود کە بە صورت پنهانی بە یکی از برادران نخست وزیر مربوط بودە و ارزش مالی آن 1 میلیارد و 27 میلیون دلار برآورد می شود و بارزانی ها مانند دیگر افراد ظالم بە فراهم ساختن پناهگاه هایی مخفی و پنهانی در مناطق مختلف روی آوردە اند و از جملە در مدارک مستند پاناما و باندورا نام آنان در لیست افرادی کە سعی در پنهان ساختن ثروت خود در این مناطق داشتە اند، ذکر شدە است.

در بخش دیگری نیز آمدە کە در ثبت اسناد و املاک دوبی نیز ردپای خاندان بارزانی در مالکیت واحدهایی در برج خلیفە و جزیرە النخلە وجود دارد و این در حالی است کە خاندان بارزانی روابط نزدیکی با پادشاهی حاکم بر دبی و امارات دارند و در جزایر کایمان نیز نام بارزانی ها بە عنوان مالک دفاتر شرکتی بە نام (CT Corporation)آمدە کە شعبە آمریکایی شرکت (Wolters Kluwer)املاک و ساختمان هلندی است.

با وجود اینکە بە پنهانکاری های موجود در اطلاعات شرکت های مختلف در آمریکا کمتر توجە شدە، اما این پدیدە در این کشور بسیار گستردە بودە و در بسیاری از کشورها افراد ثروتمند این فرصت را دارند کە املاک و شرکت های خود را بە نام کسانی دیگر و از جملە نمایندگان و مشاورین خود ثبت کنند و هرگز از این شرکت ها درخواست نمی شود کە اطلاعات واقعی مربوط بە مالکین حقیقی را اعلام کنند و شرکت هلندی (Wolters Kluwer) نیز از طریق شبکە گستردە حسابداران و وکلا و مشاورین خود بە تاسیس و ثبت شرکت های پنهانی از این دست اقدام می کند.

در این گزارش ذکر شدە کە بارزانی ها املاک مرغوب و گرانبهای بسیاری را در کالیفرنیا و ویرجینیا دارند و تاکنون 4 بار در حال تلاش برای پنهان کردن دارایی و پول های خود در آمریکا دستگیر شدە اند و فقط نرخ 4 ملک آنان در آمریکا به 75 میلیون دلار می رسد و ممکن است این میزان فقط بخش کمی از ثروت آنان باشد کە آشکار شدە است، زیرا افراد دیگری بە نمایندگی آنان این املاک را خریداری و ادارە کردە و گاهی بە دلیل بروز برخی اشتباهات کوچک از سوی همین افراد، مالکین واقعی افشا می شوند.

دربارە داروخانە (CVS)نیز بە نظر می رسد شرکت وکالتی (Cozen O‌Connor) کە دفتر آن در پنسیلوانیای آمریکا است، طی دو ماه خریدار پنهانی خود را لو دادە است. ابتدا در دسامبر 2018 وکلای این شرکت، سە شرکت و از جملە داروخانە مذکور را تاسیس کردە و در اسناد ویژە آن نام و امضای نخست وزیر اقلیم و یکی از برادران وی بە نام موکسی بارزانی دیدە می شود، اما قرار نبودە نام آنان افشا شود و بە همین دلیل این شرکت نام آنان را حذف و نام دو تن از نمایندگان آنان بە نام کاوزین اوکانر و ماتیو وینستاین جایگزین شد.

قرار داد(CVS) نشان می دهد کە شرکت های وکالتی از این دست، برای حفظ اسرار و هویت مشتری های دیکتاتور و ثروتمند خود تا کجا بە پیش می روند و وینستاین زمانی کە برای توضیح دربارە مالکیت این شرکت ها مورد بازخواست قرار گرفت، تاکید کردە خاندان بارزانی بە هیچ روی مالک این بنا نبودە و مدارکی کە ابتدا با نام آنان نزد شرکت(Cozen O‌Connor) بودە، اشتباهی و غیرصحیح است،اما این اظهارات قابل باور نبودە، زیرا نام مسرور بارزانی و نزدیکان وی بی دلیل از اسناد مالکیت همه شرکت ها حذف نشدە است.

از سوی دیگر یک دادستان پیشین آمریکایی اعلام کردە کە ثبت اسامی بخش بسیار مهمی از تاسیس و فعالیت شرکت ها است و اکثریت مدارک شرکت های مذکور کە گفتە می شود متعلق بە بارزانی است از سوی وینستاین امضا شدە و این در حالی است کە جعل مدارک مالکیت شرکت ها جرم محسوب شدە و وی برای پنهان کردن نام واقعی مالک شرکت ها تلاش کردە و می گوید تمامی امور از سوی شرکت وکالتی متعلق بە وی انجام شدە است.

پیشتر نیز موارد مشابه دیگری نیز روی دادە و در سال 2010 اشتباهی دیگر مالکیت بارزانی ها در ملکی دیگر در ایالت ویرجینیا را لو داد و امضای رئیس شرکتی بە نام ستیر در مدارک مالکیت این املاک آشکار شدە و در اسناد لو رفتە آمریکایی در ویکیلیکس نیز آمدە کە این شرکت کردستانی بودە و خاندان بارزانی مالک آن هستند.

بارزانی ها از شرکت های آمریکایی هم برای پنهان کردن املاک و دارایی های خود و هم برای فریب نهادهای نظاررتی این کشور استفادە کردە و دو کاخ گرانبهای آنان در کالیفرنیا بە زدوبندهای آنان در پنتاگون مربوط است و در سال 2018 این دو ملک کاخ مانند از سوی شرکت وکالتی کوچکی خریداری شدە و خرید این دو ملک بزرگترین معاملە املاک در تاریخ بورلی هیلز محسوب شدە و سند آن ها نیز بە نام یکی از کارمندان خاندان بارزانی بە نام هوال دوسکی ثبت و نام وی نیز افشا شدە است.

دوسکی دلال عقد قرارداد تامین سوخت برای پایگاه های آمریکایی در اقلیم کردستان بە نفع شرکت های وابستە بە بارزانی ها بودە و این قرار داد با نرخی بیشتر از حد معمول بستە شدە و بە نظر می رسد بودجە لازم برای خرید این املاک نیز از طریق همین قرارداد تامین شدە باشد.

این گزارش تاکید کردە کە با توجە بە کم بودن درصد اشتباهات شرکت های وکالتی در پنهان ساختن نام مالکین واقعی و شکست بیشتر تلاش های خبرنگاران برای افشای موارد اینچنینی به دلیل وجود قوانین حمایتی برای این گونە شرکت ها، بە نظر می رسد میزان ثروت و دارایی پنهانی و غیرقانونی بارزانی ها در آمریکا بسیار بیشتر از موارد افشا شدە باشد و باید کارمندان این شرکت ها همه اطلاعات واقعی دربارە مشتری های خود و شرکت ها و املاک ثبت شدە را برای عموم اعلام کنند.

از سوی دیگر یوسف محمد صادق عضو ارشد جنبش تغییر و رئیس پیشین پارلمان کردستان در واکنش بە انتشار این گزارش روزنامە آمریکایی تاکید کردە کە باید هرچە زودتر تحقیقات دقیقی دربارە صحت و سقم این گزارش از سوی هیئت های مبارزە با فساد عراق و اقلیم کردستان انجام شود.

وی این پرسش را مطرح ساختە کە آیا مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان اطلاعات دقیق و واقعی را در فرم های مربوطە این هیئت ها دربارە آشکار سازی اموال و دارایی های خود ثبت کردە و آیا اطلاعاتی از وجود این املاک گرانبها در آمریکا را بە هیئت های مذکور ارائە دادە است؟ اگر این اطلاعات واقعی است، بارزانی پول خرید این املاک را از کجا آوردە است؟

همچنین تاکید کردە کە اگر تحقیقات درستی صورت نگیرد، باید هم هیئت مبارزە با فساد در اقلیم و هم هیئت مبارزە با فساد عراق بە کلی منحل شوند.

کد خبر 23018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha