قصەی پرغصەی توسعەی نامتوازن ایلام

سرویس ایلام - صنایع بزرگ در استان ایلام به طور متوازنی توزیع نشده‌اند به طوری که در یک شهرستان با تورم خطرناک صنایع بزرگ مواجهیم و در برخی دیگر حتی یک طرح صنعتی چشمگیر اجرا نشده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، این روزها، بیشتر از همیشە صحبت از لزوم جا افتادن تفکیک امور از هم می‌شود.

همە نیاز بە عدم انباشت مطالبات اجتماعی را احساس کردیم، موضوعاتی گاە جدی و گاە پیش پا افتادە کە اگر چە بە خودی خود امر سیاسی و امنیتی نبودند ولیکن بە دلیل عدم پاسخگویی بە موقع از امر اجتماعی بە امر سیاسی و بعد به معضلی بزرگ تبدیل شدند و محل طمع بدخواهان.

قرار گرفتن دو واحد صنعتی بزرگ استان کە هر دو با بودجەی عمومی احداث شدەاند، در یک شهرستان علاوە بر بروز معضلات زیست‌محیطی برای آن‌ منطقه، بروز معضلات اجتماعی را نیز در پی داشتە و خواهد داشت.

هر از چندی شنیدە می‌شود کە یک فرد بیکار جویای کار کە با هزار امید و آرزو، امکان بە کارگیری در یکی از این دو واحد را پیدا کردە، مورد تهدید و... توسط افرادی کە گفتە می‌شود بومی هستند قرار گرفتەاند.

گفته می شود در فاز دوم یکی از این مجتمع های صنعتی تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر استخدام شده اند که از این تعداد بالای ۸۰ درصد بومی منطقه و مابقی نیروی متخصص خارج استان و یا سایر شهرستان های استان هستند که همین افراد هم با تهدید روبرو شده اند!

آب و خاک و منابع و منافع استان متعلق به همه مردم استان است و باید شرایطی ایجاد شود همه جوانان استان در پروژه ها و طرح های استان بکارگیری شوند.

ما هم تاکید و تایید می کنیم‌ که باید بیشترین سهم در استخدام ها مربوط به همان شهرستانی باشد که طرح یا پروژه ای در آن انجام‌ می شود ولی نباید با انحصار طلبی جلوی بکارگیری جوانان بخت برگشته از سایر شهرستان های استان در حد چند نفر گرفته شود.

می طلبد شورای تامین استان و بزرگان استان ورود کرده و طوری رفتار نمایند استان و منابع آن برای همه مردم استان باشد.

در این راستا امید است "ایل" بە عنوان قدیمی‌ترین و مستحکمترین ساختار اجتماعی منطقە، خود راە حل مشکلات ومعضلاتی از این دست را پیدا کند این گونە مسائل می‌بایست مورد توجە مسئولین امر بە ویژە فرمانداران و اعضای شورای تامین و استاندار محترم قرار بگیرد چرا کە اگر از یک معضل اجتماعی در یک نقطە از استان غفلت شود امکان تکرار بدعت‌های مشابه نیز پیش خواهد آمد.

علاج واقعە قبل از وقوع باید کرد و مسئولین اجتماعی و سیاسی استان، می‌بایست پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از انباشت چنین مشکلاتی را پیدا کنند و از ایلیاتی شدن مسالەی اشتغال و تولید از محل ایجاد پروژەهای بزرگ و ملی احداث شدە در استان جلوگیری کنند.

لازم است تدبیر شود کە فرصت ایجاد امر اجتماعی و امر اقتصادی در استان بە امر سیاسی و انتظامی و سخت‌تر از آن بە معضلاتی از این دست تبدیل نگردد.

یادداشت از: حیدر داودی

کد خبر 40599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha