نارضایتی مجروحان شیمیایی حلبچە به یکی از تصمیمات دولت اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان – تصمیم بە قطع کمک مالی دولت بە مجروحان شیمایی حلبچە کە برای درمان و مسائل پزشکی بە آنان پرداخت می شود، موجب نگرانی و نارضایتی آنان شدە است.

بە گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان طرح اصلاحات در وزارتخانە ها را اعلام کردە است کە بازنگری در میزان حقوق کارمندان و اقشار مختلف را در بر می گیرد. در این چارچوب مجروحان شیمیایی اعلام کردە اند بە عنوان حمایت مالی برای امور درمانی، کمک مالی ماهیانەای از دولت دریافت می کنند و اگر دارای حقوق ماهیانە دیگری باشند، کمک مالی دولت بە آنان، حذف خواهد شد.

مجروحان شیمیای حلبچە تاکید کردە اند کە کمک مالی دریافتی از سوی دولت اقلیم کردستان مختص امورات درمانی و تهیە نیازهای پزشکی روزانە آن ها است و نسبت بە قطع این کمک بە دولت هشدار دادە اند.

لقمان عبدالرحمان رئیس جمعیت قربانیان بمباران شیمیایی حلبچە اعلام کرد؛ بدون لحاظ نمودن وضعیت مجروحان شیمیایی حلبچە و در چارچوب برنامە اصلاحی دولت اقلیم کردستان، مجروحانی کە دارای حقوق ماهیانە دیگری باشند از دریافت کمک های مالی دولت برای امور پزشکی محروم می شوند. در صورتی کە نخست وزیر و معاون وی، پاسخی بە مطالبات ما ندهند، نارضایتی ها را بە مقابل ساختمان هیئت دولت منتقل می کنیم.

کد خبر 34424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha