معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان