انتشار:  شنبه 22 مهر 1396  ::  22:07

سرویس ايلام

بزرگداشت حبیب محمد کریم فیلی، در تهران

سرویس ایلام- عصر دیروز جمعە ۲۱ مهرماە در حسینیەی انصار الحسین "ع" کردهای فیلی تهران و بە همت هیاتهای حسینی "ع" کردهای فیلی تهران، مراسم بزرگداشت حبیب محمد کریم فیلی، ملقب بە حەبیب مامە کەریم فەیلی، برگزار شد.

به گزارش کردپرس، در این مراسم عباس ارکوازی فیلی، مسئول دفتر آراس فیلی، رییس مجلس وطنی عراق در ایران، بە عنوان سخنران اصلی بخشهایی از زندگی مرحوم حبیب محمد کریم فیلی و سجایای اخلاقی و مشی سیاسی او را برشمرد.
وی با اشاره بە اینکە حبیب محمد کریم فیلی، از ایلوندان ملکشاهی شهرستان بدرە عراق، دارای اصالتی از کردهای فیلی ارکواز ملکشاهی ایلام و ساکن بغداد بودە، وی را از معروفترین رجال سیاسی عراق، و ذینفوذ در کردستان عراق و بغداد دانست کە کردهای فیلی، رهبری او را پذیرفتە بودند.
وی همچنین در ادامە گفت: کاریزمای مرحوم حبیب فیلی باعث گردید او بە عنوان سکرتر ویژەی مرحوم ملا مصطفی بارزانی بە ویژه در مذاکرات خودمختاری کردستان تحت نام " مذاکرات حکم ذاتی" در آن مقطع از تاریخ عراق، علاوە بر تاثیر ویژە در مبارزات حق‌خواهانە و نیز احقاق حقوق کردها، در عراق، نقشی بی‌بدیل در حفظ تمامیت ارضی عراق، با حفظ تنوع قومی عراق ایفا نمود و پس از آن نیز، حتی پس از شکست قیام ملامصطفی و دستگیری و ماندن در عراق، در میان رجال سیاسی عراق و رهبریت کردهای فیلی، هموارە نقشی اساسی ایفا نمود و علاوە بر وی برادرش نیز نقشی بی‌بدیل در مبارزات سیاسی کردهای فیلی عراق ایفا نمود.
او سیاسی بودن و داشتن کاریزما و مقبولیت سیاسی را از ویژگیهای خانوادەی مرحوم حبیب مامە کریم فیلی دانست و مقبولیت سیاسی کنونی آراس فیلی، فرزند مرحوم حبیب را بە عنوان نفر دوم مجلس وطنی عراق، پس از چلبی، نشانەی ریشەدار بودن و شناختە بودن این خانوادە و تکریم جایگاە سیاسی آنان در عراق نوین دانست و گفت: هم اکنون در این تشکل فراگیر اعراب، کردها، ترکمنها بە عنوان همەی ملت عراق حضور دارند و چهرەهای سیاسی زیادی اعم از شیعە و سنی و مسیحی و ایزدی و ... در این تشکل میهنی و بدون هیچگونە تفرقەای حضور دارند و آراس فیلی بە عنوان یک شخصیت موثر ملی در میان این همە نفوذ و مقبولیت فراوانی دارد و خوشبختانە توانستە است کە امانت رهبری کردهای فیلی را پس از مرحوم حبیب مامە کریم فیلی و در کنار دیگر شخصیتهای سیاسی و مذهبی کرد فیلی در بغداد و کوت و خانەقین و بدرە و کلار و همەی اقلیم کردستان و همەی عراق حفظ بکند و امیدواریم کە سایر عزیزان نیز با تقویت این جایگاە، با هم‌افزایی و انسجام بیشتر زمینەی دست‌یابی حداکثری حقوق کردهای فیلی را در قالب عراق واحد و متحد و منسجم، بیش از پیش فراهم آورند.
پس از سخنرانی ایشان، حاج سعید فتاحی از موسسین و رییس هیات کردهای فیلی تهران با سابقەی نیم‌قرن حزور در فعالیتهای اجتماعی پایتخت، دکتر عقیل خورشا از اساتید دانشگاە و علم دینی، حاج مراد انصاری از موسسین هیات انصار الحسین کردهای فیلی مسعودیە، مهندس اشعر، مصطفی بیگی فعال فرهنگی و اجتماعی کرد فیلی، در رابطە با لزوم حفظ  وحدت و انسجام کردهای فیلی با آحاد ملت عراق و اعم از کرد و عرب، بە ویژە در استانهای بغداد، دیالی و واسط، از مرجعیت معزز عراق، بە ویژە حضرت آیت‌اللە العظمی سید سیستانی، و نیز شخصیتهای سیاسی عراق، درخواست نمودند که با توجە بە شرایط جدید عراق با صدور احکام دینی و دستورات سیاسی و نیز ایجاد گفتمان آشتی و اتحاد، حقوق کردهای فیلی را در مرکز و شرق و جنوب عراق، بە عنوان قومی مستقل کە در مجاهدتی چهل سالە،  بیست و دو هزار شهید و بیش از یک میلیون و دویست هزار آواره را تقدیم شکل‌گیری عراق نوین کردەاند، تضمین نمایند.
همچنین با توجە بە همراهی کردهای فیلی با دولت عراق، در مناطق خارج از اقلیم کردستان، برای حفظ وحدت و یکپارچگی عراق متحد، لازم دانستند که کردهای فیلی با روحیەای مطالبەگرانە، صاحب جایگاە ویژەای در معادلات عراق گردند.
این فعالان مذهبی، ضمن تقدیر و تشکر از بیانیەی سید مقتدا صدر در لزوم حفظ آسایش کردهای فیلی در بغداد و همەی عراق، صدور این بیانیە را نشانەی تحریک تندروان ناسیونالیست در عراق دانستە و کرد فیلی را لایق تکریم دانستند، نە اقدامات محدودکنندە از سوی نژادپرستان.