اراده نموده ایم بنایی برپا داریم که در ظل آن هم اندیشی و هم افزایی عمومی به نحو مطلوب و مقبول جامعه به منصه ظهور رسد. اعتقاد داریم بنایی که بر تفکر و خرد برپا گردد ملجاء و مأوای اندیشمندان و اصحاب قلم خواهد بود و از بحرانهای مقطعی سیاسی گزند به او نخواهد رسید.

صداقت، امانت و حقیقت سه فضیله گرانبهای اخلاقی و سه گوهر مطلوب بشریت، محور اصلی اطلاع رسانی ما بوده که اگر تلاشمان منجر به این شد، جامعه ای آرمانی و پویا را شاهد خواهیم بود.

خشونت موجب تنزل شأن انسانیت بوده و گفتگو و تفاهم و تعامل رافع بسیاری از آلام بشری است. بر همین اساس کردپرس فرهنگ دیالوگ و گفتگو که از آموزه های الهی و جزو فضایل اخلاقی بشر میباشد را بهترین روش ممکن دانسته و عمل به آن را در فضای فرهنگ کردی یک راهکار ضروری میداند.

حیثیت و اعتبار اجتماعی و فردی انسانها جزو سرمایه های بی بدیل آنها بوده، پس آسیب رساندن به این حریم را به بهانه نقد یا اطلاع رسانی روا نمیدانیم.

بر این باوریم دانستن حق همگان است و حق گرایی رسانه ای در دستور کار این خبرگزاری قرار دارد.

کردپرس رسانه ای است برای همگان که می کوشد وقایع را با دیدی به دور از حب و بغض های رایج و تحلیل واقعی نگریسته و الزاماً به دنبال تحمیل باورهای خود نیست و قانون و اخلاق مداری را اساس تلاش رسانه ای خود قرار داده و بر هم افزایی وجدان رسانه ای پایبند میباشد.

کردپرس به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست با این وجود و بر اساس رسالت رسانه ای خود حق نقد و ارزیابی هر حزب و گروهی را ناروا نمیداند.

کردپرس روابط ناصحیح فرهنگ رسانه ای که ریشه در فرد محوری داشته را از مهمترین آفت های فضای رسانه ای دانسته و فارغ از مباحث سلیقه ای و فردی و گروهی، تمام اصحاب قلم را به همکاری دعوت می نماید.

ما آمده ایم تا بنایی نو در سپهر اندیشه های متلاطم که دست خوش جزر و مدهای سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد را پی ریزی نمائیم و به نحو مطلوبی در رویش و زایش اندیشه های پاک سهیم و دخیل باشیم.

کردپرس آمده است که در فضای رسانه ای موجود افقی جدید و شفاف را در انظار جویندگان ارزشهای انسانی باز نماید.

داشتن روحیه تعامل و قانون گرایی و حرکت در مسیر توسعه همه جانبه و به ورزی و بهروزی و سعادت تمامی کردها آرزوی ماست. میدانیم رسانه ها در این عصر نقش عمده ای در راهنمایی و نیز گمراهی جوامع دارند و صلاح و فساد افراد و جامعه در گرو سلامت و تعهد رسانه هاست.

رسالت انسانی ایجاب میکند گر توفیق راهبری راهی نصیب گردید به توصیه سعدی عمل نمائیم که:

گـر راهـنمـایی هـمـه عالم راه است

گـر دست نگیری همه عالم چاه است